NON-MEDICAL COMPETITION

Sr. No Roll No CANDIDATE NAME Physics R Physics W Physics Mk Chemistry R Chemistry W Chemistry Mk Mathematics R Mathematics W Mathematics Mk Total Marks Test Rank
1 2014 Samridhi Gupta 14 2 54 13 8 44 12 6 42 140 1
2 2003 Aditi Bhardwaj 14 4 52 9 5 31 5 7 13 96 2
3 2058 Gaurav Sharma 12 9 39 6 3 21 9 4 32 92 3
4 2080 Tushar Sharma 8 8 24 11 9 35 10 7 33 92 3
5 2177 Vinay 18 5 67 4 7 9 4 5 11 87 4
6 2011 Kalpana Parashar 15 11 49 7 12 16 6 5 19 84 5
7 2079 Surya Gaur 7 11 17 7 8 20 11 3 41 78 6
8 2012 Komal Chaurasiya 10 8 32 9 6 30 2 8 0 62 7
9 2010 Jyoti Sharma 12 9 39 6 10 14 4 10 6 59 8
10 2062 Pankaj Chaudhary 13 10 42 5 9 11 4 11 5 58 9
11 2072 Shivanshu Anand Singh 11 4 40 5 9 11 2 4 4 55 10
12 2064 Paras Sharma 11 14 30 5 15 5 6 9 15 50 11
13 2067 Rahul Kolish 9 11 25 8 9 23 2 13 -5 43 12
14 2063 Paramveer Singh 7 10 18 3 4 8 4 4 12 38 13
15 2002 Aanchal Thakur 6 7 17 4 8 8 5 8 12 37 14
16 2161 Nishant Chauhan 3 13 -1 6 9 15 7 8 20 34 15
17 2001 Aanchal Sharma 6 8 16 3 10 2 1 3 1 19 16
18 2163 Pawan Thakur 1 9 -5 4 6 10 5 7 13 18 17

MEDICAL COMPETITION

Sr. No Roll No CANDIDATE NAME Physics R Physics W Physics Mk Chemistry R Chemistry W Chemistry Mk Zoology R Zoology W Zoology Mk Botany R Botany W Botany Mk Total Marks Test Rank
1 2121 Shalini Thakur 10 11 29 14 20 36 38 7 145 35 8 132 342 1
2 2110 Khushali 15 7 53 11 13 31 26 11 93 24 14 82 259 2
3 2108 Ishita 10 11 29 10 8 32 31 8 116 22 8 80 257 3
4 2103 Avni Gupta 8 7 25 5 7 13 28 7 105 25 3 97 240 4
6 2128 Swastika Sharma 11 13 31 10 9 31 29 8 108 20 16 64 234 5
6 2116 Milee Biswas 8 10 22 12 16 32 30 11 109 19 19 57 220 6
7 2107 Ishika Vikram 12 14 34 8 13 19 22 13 75 18 18 54 182 7