NON-MEDICAL

Sr.No. Roll.No.  NAME Physics R Physics W Physics Mk Chemistry R Chemistry W Chemistry Mk Mathematics R Mathematics W Mathematics Mk Total  Rank
1 2079 Surya Gaur 24 2 94 8 3 33 11 9 35 162 1
2 2080 Tushar Sharma 23 5 87 9 4 36 11 7 37 160 2
3 2064 Paras Sharma 20 5 75 11 6 42 10 8 32 149 3
4 2014 Samridhi Gupta 17 7 61 14 11 49 10 5 35 145 4
5 2011 Kalpana Parashar 18 8 64 9 13 27 13 4 48 139 5
6 2012 Komal Chaurasiya 15 4 56 14 3 57 8 6 26 139 5
7 2010 Jyoti Sharma 17 6 62 12 6 46 9 8 28 136 6
8 2072 Shivanshu Anand Singh 17 2 66 11 6 42 4 5 11 119 7
9 2177 Vinay 13 5 47 10 4 40 8 7 25 112 8
10 2062 Pankaj Chaudhary 16 7 57 10 10 34 6 5 19 110 9
11 2082 Vaibhav Sharma 15 11 49 8 10 26 11 11 33 108 10
12 2063 Paramveer Singh 14 6 50 8 3 33 6 6 18 101 11
13 2059 Himanshu Panwar 14 10 46 9 10 30 6 6 18 94 12
14 2161 Nishant Chauhan 11 7 37 9 8 32 8 9 23 92 13
15 2015 Shivanjali 11 8 36 6 9 19 10 4 36 91 14
16 2058 Gaurav Sharma 17 8 60 5 7 17 4 9 7 84 15
17 2163 Pawan Thakur 13 4 48 5 4 20 5 9 11 79 16
18 2002 Aanchal Thakur 11 8 36 3 7 9 8 6 26 71 17
19 2005 Anvi Aggarwal 10 7 33 8 5 31 4 9 7 71 17
20 2067 Rahul Kolish 12 11 37 7 11 21 3 13 -1 57 18
21 2001 Aanchal Sharma 9 6 30 5 6 18 3 5 7 55 19
22 SURAJ 11 15 29 6 8 20 3 11 1 50 20
23 2176 Vikas Chauhan 11 8 36 6 14 14 2 19 -11 39 21
24 2151 Aaryan Panwar 5 8 12 3 11 5 7 9 19 36 22
25 2168 Rohit Rathore 7 11 17 3 6 10 1 4 0 27 23

MEDICAL

Sr.No. Roll.No.  NAME Physics R Physics W Physics Mk Chemistry R Chemistry W Chemistry Mk Zoology R Zoology W Zoology Mk Botany R Botany W Botany Mk Total  Rank
1 2121 Shalini Thakur 11 12 36 19 17 67 33 11 125 30 15 105 333 1
2 2108 Ishita 8 4 32 24 1 103 23 6 90 20 9 71 296 2
3 2103 Avni Gupta 9 5 35 16 6 66 21 6 82 18 7 65 248 3
4 2109 Kamakshi Parmar 9 14 26 5 12 16 21 15 73 21 20 64 179 4
5 2175 Vanshaj Sharma 14 24 36 11 15 37 20 18 66 14 23 33 172 5