Result 2014

Non-Medical Result 2016

S.No. Name Marks Percentage(%)
1 Snigdha 476 95.2
2 Shavi Jaiswal 469 93.8
3 Nitika Chauhan 464 92.8
4 Aarti Ramoul 463 92.6
5 Priya 459 91.8
6 Abhishek Mahajan 457 91.4
7 Prabhat Sharma 455 91
8 Rohan Verma 454 90.8
9 Mohit Kumar 451 90.2
10 Aditi Joshi 449 89.8

Medical Result

S.No. Name Marks Percentage(%)
1 Vaibhav Goel 465 93
2 Shagun 458 91.6
3 Yukti Garg 451 90.2
4 Ekta Gaur 449 89.8
5 Saakshi Sharma 440 88
6 Nidhi Sharma 439 87.8
7 Vaishanavie 439 87.8
8 Vaishali Gupta 438 87.6
9 Naina Aggarwal 432 86.4
10 Pankaj Chaudhary 424 84.8

Commerce Result

S.No. Name Marks Percentage(%)
1 Ayushi Bansal 472 94.4
2 Raghav Manuja 470 94
3 Shubhankar 465 93
4 Keshav Lohia 462 92.4
5 Raghav Goel 461 92.2
6 Pragya 455 91
7 Utkarsh Chauhan 451 90.2
8 Rupal 430 86
9 Taniya 422 84.4
10 Jatin Kumar 415 83