Shalini (Rank-8)

Yashwinder (Rank-9)

Rishabh (Rank-20)

Vineet (Rank-21)

Nikhil (Rank-22)