Vishal (NIT HAMIRPUR)

Snigdha (NIT Hamirpur)

Priya (PEC CHD.)

Prabhat (NIT Hamirpur)

Pankaj (IIT Kharagpur)

Nitika (NIT Hamirpur)

Mohit (NIT Hamirpur)

Abhishek (NIT Hapirpur)

Aayushi(NIT Hamirpur)

Aarti (NIT Hamirpur)