Result 2015

Non-Medical Result 2015

S.No. Name Marks Percentage(%)
1 Anuj 467 93.4
2 Manish 465 93
3 Rachit 463 92.6
4 Anirudh Verma 458 91.6
5 Anurag 458 91.6
6 Akshay Sharma 453 90.6
7 Abhimanyu 450 90
8 Mukul Sandhu 450 90
9 Nitish 449 89.8
10 Bharti 448 89.6

Medical Result

S.No. Name Marks Percentage(%)
1 Arun 471 94.2
2 Vipin 461 92.2
3 Vrishti 450 90
4 Ishika 446 89.2
5 Riya Aggarwal 445 89
6 Manjula 442 88.4
7 Tanya 441 88.2
8 Ayushi Sharma 440 88
9 Annie 437 87.4
10 Nilakshi 435 87