Result 2016

Non-Medical Result 2016

S.No. Name Marks Percentage(%)
1 Abhishek Kamal 470 94
2 Divyansh Bajaj 468 94
3 Pratyush 468 94
4 Robin Sharma 466 93
5 Kamaljeet Singh 465 93
6 Mayank Gautam 463 93
7 Ajay Bhatia 463 93
8 Simran Bansal 462 92
9 Tanuj Sharma 460 92
10 Rishabh Thakur 458 92

Medical Result

S.No. Name Marks Percentage(%)
1 Anushka Sharma 471 94
2 Amisha Kanwar 463 93
3 Sapriha 457 91
4 Megha Sharma 457 91
5 Karishma 451 90
6 Vineet Chauhan 433 87
7 Ruchi 429 86
8 Gulshan Birsanta 428 86
9 Chandrakala 425 85
10 Kritika 420 84

Commerce Result

S.No. Name Marks Percentage(%)
1 Karuna Bansal 460 92