Result 2013

Non-Medical Result 2015

S.No. Name Marks Percentage(%)
1 Shivam Bansal 467 93
2 Hardeep 459 92
3 Garvita Chauhan 456 91
4 Akshay Aggarwal 456 91
5 Rishab Sharma 454 91
6 Abhinav Bhatt 451 90
7 Akanksha Aggarwal 448 90
8 Ishita Aggarwal 446 89
9 Jyoti Thakur 444 89
10 Arshit Aggarwal 443 89

Medical Result

S.No. Name Marks Percentage(%)
1 Shweta Sandhu 460 92
2 Pratishtha 455 91
3 Sakshi Singh 448 90
4 Chinmay Abbhi 447 89
5 Neha Bahadur 435 87
6 Rekha Chauhan 430 86