Droppers Batch

(Droppers Batch) Non-Medical

Chemistry Physics Maths Total
S.No. Name R W Marks R W Marks R W Marks Marks Rank
1 Simran bansal 12 7 41 14 6 50 22 2 86 177 1
2 Shubhra pundir 13 8 44 11 8 36 8 9 23 103 2
3 Rahil 12 13 35 7 10 18 14 9 47 100 3
4 Akash 11 4 40 9 13 23 11 10 34 97 4
5 Amit sandhu 7 0 28 7 5 23 11 5 39 90 5
6 Vinay kumar 13 2 50 6 5 19 5 6 14 83 6
7 Aarti 11 5 39 5 9 11 8 4 28 78 7
8 Purnima gautam 11 5 39 6 3 21 4 2 14 74 8
9 Abhay verama 9 14 22 7 16 12 11 12 32 66 9
10 Shubham 3 10 2 7 6 22 8 6 26 50 10
11 Shivam 7 9 19 7 5 23 2 8 0 42 11
12 Yash kumar 5 11 9 5 5 15 6 6 18 42 11
13 Amit gazta 5 11 9 5 10 10 1 4 0 19 12

(Droppers Batch) Medical

Chemistry Biology Physics Total
S.No. Name R W Marks R W Marks R W Marks Marks Rank
1 Kartik chauhan 32 6 122 85 5 335 19 7 69 526 1
3 Tanya singh 27 9 99 66 14 250 17 6 62 411 2
4 Anamika sharma 31 10 114 59 25 211 22 8 80 405 3
5 Manisha 27 11 97 58 19 213 25 15 85 395 4
6 Deeksha sharma 13 10 42 69 18 258 12 8 40 340 5
7 Srishti chauhan 14 23 33 65 13 247 15 12 48 328 6
8 Nikita kamal 20 12 68 56 17 207 6 3 21 296 7
9 Himani kashyap 10 11 29 52 20 188 16 2 62 279 8
10 Sangeeta Negi 9 7 29 61 24 220 6 5 19 268 9
11 Kritika 12 10 38 57 16 212 6 7 0 267 10
12 Vikas panwar 19 9 67 42 20 148 10 13 27 242 11
13 Vidhu chawala 15 20 40 35 45 95 21 16 68 203 12
14 Anumeha joshi 12 23 25 29 48 68 17 19 49 142 13
15 Aakash sharma 0 9 -9 27 22 86 7 0 28 105 14
16 Kriti Thakur 12 22 26 23 53 39 11 22 22 87 15