Droppers Batch

(Droppers Batch) Non-Medical

Chemistry Physics Maths Total
S.No. Name R W Marks R W Marks R W Marks Marks Rank
1 Tushar bansal 13 15 37 14 8 48 7 11 17 102 1
2 Pratham singh 11 17 27 19 11 65 5 12 8 100 2
3 Bhupender sharma 8 10 22 13 7 45 9 10 26 93 3
4 Amit sandhu 5 1 19 7 2 26 9 9 27 72 4
5 Shubhra pundir 7 7 21 5 7 13 9 5 31 65 5
6 Pratham thakur 6 8 16 5 4 16 7 7 21 53 6
7 Aarti 2 5 3 3 3 9 11 3 41 53 6
8 Purnima gautam 7 10 18 2 6 2 9 8 28 48 7
9 Jigyasa 2 7 1 2 7 1 13 7 45 47 8
10 Amit gazta 5 6 14 5 6 14 4 5 11 39 9
11 Rahil 5 13 7 2 8 0 10 12 28 35 10
12 Shivam 3 7 5 3 13 -1 10 9 31 35 10
13 Abhay verama 6 22 2 6 6 18 5 12 8 28 11
14 Akash 4 3 13 4 15 1 3 12 0 14 12
15 Vinay kumar 1 7 -3 3 5 7 2 3 5 9 13

(Droppers Batch) Medical

Chemistry Biology Physics Total
S.No. Name R W Marks R W Marks R W Marks Marks Rank
1 Anamika sharma 24 11 85 68 20 252 28 6 106 443 1
2 Kartik chauhan 19 15 61 80 9 311 12 14 34 406 2
3 Manisha 15 20 40 65 17 243 25 13 87 370 3
4 Srishti chauhan 19 14 62 54 17 199 21 7 77 338 4
5 Manpreet kaur 17 14 54 52 17 191 23 14 78 323 5
6 Tanya singh 20 15 65 57 16 212 12 10 38 315 6
7 Deeksha sharma 9 15 21 69 20 256 7 2 26 303 7
8 Vidhu chawala 14 14 42 49 25 171 18 12 60 273 8
9 Himani kashyap 11 6 38 38 25 127 7 3 25 190 9
10 Aakriti goel 9 8 28 37 31 117 15 12 48 193 10
11 Kritika 5 4 16 45 19 161 3 6 18 183 11
12 Madhuri 8 15 17 45 34 146 7 17 11 174 12
13 Vikas panwar 5 5 15 36 22 122 7 11 17 154 13
14 Nikita kamal 3 12 0 41 33 131 7 10 18 149 14
15 Anumeha joshi 13 21 31 34 45 91 10 30 10 132 15
16 Aakash sharma 8 9 23 9 6 30 2 2 6 59 16